Inleiding Razyday stoelmassage Massage Effect Reacties Visie Kosten Contact

inleiding

massage

effect

reacties

visie

kosten

contact

Contact

Voor verdere informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

Resi Tichelaar

Celsiusstraat 12
7316 KN Apeldoorn
06-40298205
E-mail:
KvK 08156390

Maak een afspraak voor een gratis proefmassage!
Bel: 06-40298205

Resi Tichelaar

Privacy verklaring
Celsiusstraat 12
7316 KN Apeldoorn
06-40298205

Webdesign
PRIVACY VERKLARING
I.T. (Resi) Tichelaar, wonende te Celsiusstraat 12, 7316KN Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.razyday-stoelmassage.nl, tel: 06-40298205
I.T. Tichelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Razyday Stoelmassage. Zij is te bereiken via info@razyday-stoelmassage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten, als ik gebruik maak van uw diensten als collega-stoelmasseur en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam en/of naam van uw bedrijf - Telefoonnummer - E-mailadres en adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Voor het factureren van de door mij geleverde diensten. Voor het uitbetalen van door u, collega-stoelmasseur, voor uw via mij geleverde diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden!
Personalia Tot verzoek van verwijdering om diensten te kunnen leveren
E-mail adres Tot verzoek van verwijdering om diensten te kunnen leveren
Telefoonnummer Tot verzoek van verwijdering om diensten te kunnen leveren


Delen van persoonsgegevens met derden.
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@razyday-stoelmassage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.